• slideshow_2
 • slideshow_3
 • slideshow_4

Обавјештења

Листа правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката за које грађевинске дозволе издаје Одјељење за просторно уређење

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (цијена дозвола)

Захтјев за издавање еколошке дозволе за стамбено-пословни индивидуални објекат, намјене у приземљу: аутосервис, у Ул. Битољска

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: производња бетона и бетонске галантерије, у Ул. Степе Степановића бр. 138

Рјешење о еколошкој дозволи за пословно-производни комплекс, намјене: производња паркета, подова и брикета, у Карановцу бб

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: пекара, у насељу Барловци

Захтјев за издавање еколошке дозволе за котловницу снаге 400kW и трафостаницу МБТС снаге 630kVA, 10(20)/0,4, у насељу Петрићевац

Рјешење о еколошкој дозволи за привремени пословни монтажно демонтажни објекат, намјене: самоуслужна аутопраоница, у Ул. Бранка Поповића

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат, намјене: аутопраоница и аутомеханичарска радња, у Ул. Деспота Стефана Лазаревића 10

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат - погон за сервисирање и одржавање моторних возила са пратећим садржајем, у Ул. Браће Пиштељић бр. 6

Рјешење о еколошкој дозволи за пословни објекат - клаоницу, у Горњој Пискавици бр. 6

Рјешење о еколошкој дозволи за котловницу у склопу стамбено-пословног комплекса Нови Борик, објекат бр. 2, у Ул. Вељка Млађеновића бб

Захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу МБТС- монтажне, бетонске трансформаторске станице 10(20)/0,4kV, 630 kVA

Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат, са намјеном пружања услуга дигиталне штампе (штампа великих формата, израда свјетлећих реклама, осликавање возила, камионске цераде, тенде, комплетне визуелне комуникације), у Ул. Ненада Костића бр. 20д

Захтјев за издавање еколошке дозволе за трафостаницу МБТС, 10(20)/0,4kV;1х1000 kVA


Савјет за израду Урбанистичког плана

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Административна служба / Одјељење за просторно уређење
Одјељење за просторно уређење PDF верзија    Верзија за штампу
Начелник Мр Слободан Станаревић
Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
Број телефона 051/244-417
Број факса 051/244-450
E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
Мр Слободан Станаревић

Надлежности

                                                                                          Фотографија начелника у већој резолуцији

Одјељење за просторно уређење, у оквиру своје надлежности, носилац је припреме за израду просторно-планске документације, води јединствену евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења, те издаје рјешења и друге акте из области грађења. У складу са наведеним Одјељење:

- у Центру за дозволе пружа информације грађанима и потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења;
- издаје локацијске услове - технички стручни документ;
- доноси рјешења о грађевинској дозволи;
- доноси рјешења о употребној дозволи;
- доноси рјешења о уклањању објеката;
- даје стручна мишљења и доноси рјешење о еколошкој дозволи;
- доноси водне акте: водне смјернице, водне сагласности, водне дозволе;
- доноси рјешење о легализацији
- доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта
- издаје изводе из просторно-планске документације;
- припрема опште акте и друге одлуке из области уређења простора, које доноси градоначелник и Скупштина Града (плански документ);
- припрема и обрађује материјале за градоначелника и Скупштину;
- проводи активности на припреми просторно-планске документације (покреће израду докумената, прикупља и обрађује програмске смјернице, организује стручне и јавне расправе, организује јавни увид, обезбјеђује усаглашавање са надлежним институцијама, прати рад носиоца израде, и др);
- прикупља и обрађује податаке и документацију из области просторног уређења, у складу са Законом.

Одсјеци

Одјељење за просторно уређење има четири одсјека:

 • Одсјек за послове пријемне канцеларије одјељења

  Шеф Славко Танасић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-473
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за грађење

  Шеф Жељко Јањетовић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-540
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за просторно планску документацију

  Шеф Невена Предојевић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-444, локал 670
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за велике инвестиционе објекте и сложене предмете

  Шеф Здравка Јелић
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-562
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba
 • Одсјек за легализацију

  Шеф Вук Вишекруна
  Адреса Трг српских владара 1, Бања Лука
  Број телефона 051/244-444, локал 669
  Број факса 051/244-450
  E-mail prostorno@banjaluka.rs.ba


Градска управа града Бањa Лукa © 2008