• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Издавање рјешења за регистрацију предузетника
Сервис

Издавање рјешења за регистрацију предузетника (ГУБЛ-УС-02/02)

Надлежни орган

Одјељење за привреду

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за регистрацију предузетника (код документа ГУБЛ-ОБ-02/02). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1) испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).
Испуњен образац и пратећи документи се предају у Пријемнoj канцеларији, на шалтерима 1 или 2.

Додатне информације могу се добити у канцеларији број 21, у приземљу зграде Градске управе, и на телефон 051/244-588.

Потребан образац

download Захтјев за регистрацију предузетника (ГУБЛ-ОБ-02/02)

Неопходни документи

ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРЕДУЗЕТНИКА:

1. Kопијa личне карте, односно пасоша за страног држављанина, чија овјера није старија од 30 дана од дана подношења захтјева;

2. Увјерење надлежног органа односно Основног суда да Вам правоснажном одлуком није изречена мјера забране обављања тражене дјелатности не старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника-оригинал или овјерена копија;

3. Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске да немате доспјелих а неизмирених пореских обавеза не старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника-оригинал или овјерена копија;

4. Уговор о заједничком обављању дјелатности (ако дјелатност региструју 2 или више лица) – оригинал или овјерена копија;

 

ЗА ПРОМЈЕНУ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕТНИКА:

1. Kопијa личне карте, односно пасоша за страног држављанина, чија овјера није старија од 30 дана од дана подношења захтјева;

2. Kопијa рјешења о регистрацији предузетника или увјерење о обављању дјелатности ако је сједиште на подручју друге јединице локалне самоуправе;

 

ЗА ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ:

1. Kопијa личне карте, односно пасоша за страног држављанина, чија овјера није старија од 30 дана од дана подношења захтјева;

2. Kопијa рјешења о регистрацији предузетника;

3. Приложити одговарајуће доказе којима се потврђују разлози привременог престанка.

 

ЗА ТРАЈНИ  ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ:

1. Kопијa личне карте, односно пасоша за страног држављанина, чија овјера није старија од 30 дана од дана подношења захтјева;

2. Kопијa  рјешења о регистрацији предузетника.

Додатне информације

Физичко лице подношењем захтјева за регистрацију предузетника даје сагласност за јавну објаву пословних података који су предмет регистрације и од значаја су за правни промет, осим ако јавност и доступност нису ограничене посебним прописом.

Ако физичко лице у захтјеву за регистрацију предузетника наведе информације у вези са пословним телефоном, телефаксом, електронском поштом и интернет страницом сматра се да је сагласно са њиховом јавном објавом на централном регистру предузетника.

Таксе и накнаде

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИКА:

Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од:

-за угоститељску дјелатност  30,00 КМ
-за трговинску дјелатност   30,00 КМ
-за занатску дјелатност    30,00 КМ
-за остале дјелатности    30,00 КМ
-за обављање пољопривредне дјелатности  10,00 КМ
-за дјелатности без кориштења пословног простора,
   у стамбеном простору
   и за сезонско обављање дјелатности         30,00 КM


ЗА ПРОМЈЕНУ ПОДАТАКА ПРЕДУЗЕТНИКА:

Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30,00 КМ.

ЗА ПРИВРЕМЕНИ И ТРАЈНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ:

Градска административна такса у износу од 2,00 КМ на захтјев и градска административна такса за рјешење у износу од 30,00 КМ;

Рок за рјешавање предмета

2 дана - од дана комплетирања захтјева.

Правни основ формалности

- Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (Службени гласник Републике Српске, број 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16

- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника (Службени гласник Републике Српске, број 53/14)
Градска управа града Бањa Лукa © 2008