• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Издавање употребне дозволе
Сервис

Издавање употребне дозволе (ГУБЛ-УС-03/01)

Надлежни орган

Одјељење за просторно уређење

Како и гдје

Потребно је испунити и предати образац Захтјев за издавање употребне дозволе за објекат (код документа ГУБЛ-ОБ-03/01). Образац можете преузети у згради Градске управе (адреса: Трг српских владара 1), испред Пријемне канцеларије, или преузети овдjе исти документ у електронској форми (download-ати).

Испуњен образац и пратећe документe предати радним даном од 8 до 15 часова, у Пријемну канцеларију (шалтери 1 и 2). 

Aжурирано: 11.05.2016. године

Потребан образац

download Захтјев за издавање употребне дозволе за објекат (ГУБЛ-ОБ-03/01)

Неопходни документи

1. Грађевинска дозвола са пројектом изведеног стања у два примјерка, уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник  Републике Српске“, број 40/13); 

2. Потврда о извршеном геодетском снимању објекта; 

3. Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима; 

4. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација; 

5. Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта из члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник  Републике Српске“, број 40/13);  

6.  Извјештај надзорног органа; 

7.  Енергетски цертификат зграде.

Брошура:

Како добити употребну дозволу

Додатне информације

За рад комисије на терену обезбиједити:

• Грађевинску дозволу са главним пројектом на основу којег је издата дозвола и пројекат изведеног стања, уколико је израђен; 

• Доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме;

• Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтијева; 

• Грађевински дневник;

• Грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења; 

• Књигу инспекција; 

• Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАПОМЕНА: Технички преглед објеката до 11.05.2018. године врше сљедећа правна лица:

1. „Завод за изградњу“ а.д. Бањалука 

2. ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске“ Бањалука

3. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бањалука

4. „Урбис центар“ д.о.о. Бањалука

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ОЗНАЧИТЕ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ПРОСЛИЈЕЂЕН ВАШ ЗАХТЈЕВ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД.

Таксе и накнаде

  • Градска административна такса од 2,00 КМ на захтјев и
  • Градска административна такса од 50,00 КМ на рјешење за објекте (или дијелове објекта) бруто грађевинске површине до 400 м2, односно 100,00 КМ за објекте бруто грађевинске површине преко 400 м2, и објекте инфраструктуре (Tарифни број 1. и 20 Одлуке о градским административним таксама - «Службени гласник Града Бањалука», број 26/13)

Рок за рјешавање предмета

15 дана од дана пријема техничког прегледа.

Правни основ формалности

- Закон о уређењу простора и грађењу, члан 141. и 143. (Службени гласник Републике Српске, број 40/13)

- Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (Службени гласник Републике Српске, број 100/13)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008