• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Водич за инвеститоре

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Сервиси / Регистрација етажних власника
Сервис

Регистрација етажних власника (ГУБЛ-УС-05/18)

Надлежни орган

Одјељење за саобраћај и путеве

Како и гдје

Законом о одржавању зграда (Службени гласник Републике Српске, број 101/11, од 13.10.2011. године), Заједница етажних власника (ЗЕВ) постаје ОБАВЕЗАН ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА СТАНАРА. Како се наводи у Закону, заједница се оснива за једну или више зграда или дио зграде, као што је ламела или улаз који представља грађевинску или функционалну цјелину, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. Ако се заједница не оснује у датом року, надлежни орган јединице локалне самоуправе именује пословно способно физичко или правно лице као привременог заступника етажних власника односно привременог управника, све док се заједница не оснује у складу са одредбама овог закона или док суд у ванпарничном поступку не именује привременог управника, на приједлог било којег етажног власника или на приједлог привременог управника.

За све додатне информације, као и за правну помоћ, етажни власници се могу oбратити на бројеве телефона: 244-492, 244-498 и 244-444, локал 736 (канцеларије број 604 и 606).

Потребан образац

download Регистрација Заједнице (ЗЕВ)

Неопходни документи

1. комплет образаца аката за упис у регистар оснивања-купује се у књижари,
2. изводи из књиге уложених уговора-издати од Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бања Лука (неовјерена фотокопија), као доказ етажног власништва - за чланове заједнице,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. оснивачки акт заједнице,
4. овјерен списак чланова заједнице,
5. одлука о именовању чланова заједнице,
6. овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице.

НАПОМЕНА: Документи под редним бројевима 3-6 садржани су у горњем обрасцу (Регистрација Заједнице).

Додатне информације

Са комплетираном документацијом јавити се у канцеларије број 604 и 606, ради прегледа предмета и добијања парафа на предмету.

Таксе и накнаде

  • Након добијања парафа на предмету, странка предмет предаје у Пријемној канцеларији, приликом чега уплаћује 50,00 КМ на име таксе за обраду захјева. 
  • Такса за овјеру потписа предсједника Заједнице износи 20,00 КМ и уплаћује се такође у Пријемној канцеларији.

Рок за рјешавање предмета

30 дана

Правни основ формалности

- Закон о одржавању зграда (Службени гласник Републике Српске, број 101/11)

- Закон о инспекцијама у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 74/10)

Градска управа града Бањa Лукa © 2008