• slideshow_2
  • slideshow_3
  • slideshow_4

Бања Лука - град са повољним пословним окружењем

Ефекти помоћи привредницима

Уређење грађевинског земљишта


Водич за инвеститоре

Активности

Позив привредницима

Позив привредницима за учешће на Сајму у Котор Варошу

Обавјештење за привреднике

Трећи инфо билтен Градске развојне агенције

Интернет апликацијом до ефикаснијег процеса производње

140 привредника на панел дисусији „Будући правци развоја привреде у Бањој Луци“

Други инфо билтен Градске развојне агенције

Градоначелнику уручена "Златна чаша гостољубља"

Пројекат „Локална партнерства за запошљавање“

Почела изградња инфраструктуре у Пословној зони

Савјет дао зелено свјетло извјештајима и програмима локалних организација

 Савјет за привреду подржао План капиталних инвестиција

У Пословној зони у Рамићима нвеститори уведени у посјед

Исплаћени подстицаји за пољопривреднике

"Бема" отворила прву продавницу 

Исплаћене субвенције пољопривредницима

Остале вијести из 2015.

Вијести из 2014. године

План капиталних инвестиција Града Бања Лука

Корисник

Нисте регистровани?

Почетна страна / Привреда / Олакшице
Олакшице PDF верзија   Верзија за штампу

У буџету Града Бања Лука за 2017. годину предвиђена су средства за сљедеће пројекте:

Субвенције за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима у 2017. години
Висина средстава: 700.000,00 КМ
Корисници: Привредна друштва и предузетници који запошљавају нове раднике
Очекивани ефекти: Повећан број запослених и већи приходи у буџету града кроз дажбина на зараде

Субвенције за самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима у 2017. години
Висина средстава: 300.000,00 КМ
Корисници: Незапослена лица
Очекивани ефекти: Повећан број запослених и већи приходи у буџету града...

Давање гаранција за мала и средња предузећа - Гарантни фонд у 2017. години
Нису планирана средства за 2017. годину у буџету града Бањалука за Гарантни фонд,  јер постоји довољно гарантног портфолија преосталог од претходне године.
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Издавање око 20 гаранција, чиме би се повећао број реализованих кредита за развој МСП, а тиме повећала улагања у производњу, број новозапослених и приходи у буџету Града.

Субвенција камата на кредите за које се издају гаранције Гарантном фонду у 2017. години
Висина средстава: 20.000,00 КМ
Корисници: Привредна друштва и предузетници
Очекивани ефекти: Повећан број реализованих кредита за око 10 корисника, већа ликвидност предузећа, појачан интерес за улагања у развој, повећан број запослених, већи  приходи у буџету Града.

Програм мјера подршке за предузетнике, који улазе у Пословну зону „Рамићи“, односно активности на реализацији друге фазе ПЗ „Рамићи“
Висина средстава: 885.000,00 КМ
Корисници: Инвеститори који улазе у Пословну зону „Рамићи“
Очекивани ефекти: Повећан број привредних друштава и предузетника, повећан број домаћих и страних инвеститора, повећан број нових радних мјеста... (више)

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде за 2017. годину
Висина средстава:  800.000,00 КМ
Подстицајна средства ће се реализовати суфинансирањем пројеката у пољопривредној производњи, за набавку материјала, опреме и пољопривредне механизације. Пружањем оваквог вида подршке, стварају се предуслови за јачање пољопривредног сектора, стварање тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености.
Буџетом Града за 2016. годину  за наведене намјене планирана су средства у износу од 750.000 КМ, при чему је подстицаје остварило - 295 кандидата, одустало - 67 кандидата, одбијено -19 кандидата, те је укупно пласирано 705.911,85 КМ.

Подршка развоју пољопривреде кроз субвенције за привођење земљишта култури (планирано за ову намјену у буџету Града Бања Лука за  2017. годину 250.000,00 КМ)
На основу прикупљених средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно, сваке године се расписује јавни оглас за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта. Пристигле апликације разматра Комисија за избор најповољнијих пројеката заштите и уређења пољопривредног земљишта на подручју града Бање Луке, која у складу са претходно дефинисаним критеријумима врши рангирање и одабир пројеката, а у складу са Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе („Сл.гласник града Бањалука“, бр. 8/16 и 20/16).
Буџетом Града за 2016. годину  за наведене намјене планирана су средства у износу од 200.000 КМ на ставци „привођење земљишта култури“, а на бази прикупљених средстава по основу накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2015. години. Иста су Ребалансом буџета за 2016. годину повећана и износила 324.513,00 КМ.  Реализована су средства у укупном износу од  324.355,00 КМ са 134 кандидата, односно пољопривредним газдинством у 24 мјесне заједнице.

Смањење комуналних такси
До измјена и допуна Одлуке о комуналним таксама дошло је усљед иницијатава привредника, који послују на подручју града Бање Луке, а након што су извршили анализу ефеката: Одјељење за привреду, Одјељење за просторно уређење, Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и Привредна комора РС. Измјенама наведене Одлуке из децембра 2013. године смањене су комуналне таксе за истицање пословног имена за привредна друштва и самосталне радње из области индустрије и грађевинарства, а поред тога, од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена ослобађају се привредници, који први пут покрећу привредну или услужну дјелатност (с примјеном од 01.01.2014. године) и то: привредна друштва из области индустрије, привредна друштва из области грађевинарства, све трговинске радње и угоститељски објекти, изузев одређених категорија, као и сви предузетници, који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности, док је за дјелатности апотеке и златарске дјелатности повећан износ комуналне таксе.

Олакшице при плаћању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
Инвеститорима за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене и за остале пословне објекте Одлуком о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 15/14 и 8/15 ) омогућено је плаћање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте у ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке, за правна и физичка лица, на сљедећи начин:
40 %, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
60 %, на одгођено плаћање, и то:
- за изградњу пословних објеката производне и занатске намјене максимално до 24 једнаке  мјесечне  рате са одложеним плаћањем  6 мјесеци од дана закључења уговора.
- за изградњу осталих пословних објеката, изузев привремених, максимално до 12 једнаких мјесечних рата са одложеним плаћањем 6 мјесеци од дана закључења уговора
Одлука о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука бр. 15/14 ) -  чл. 24. став 1 тач. в ) и г)  и  Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл.гл.Града Бања Лука  8/15 ) - члан 5. став 4 и 5.
Како гласи члан 24 став 1. тач. в ) и г) након усвојене Одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора  и грађевинском земљишту (Сл.гл. Града Бања Лука бр. 8/15 ) ради прегледности можете  погледати овдје.
Олакшице при изградњи производних погона и готовинском плаћању одређене су Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (члан 8. и 9.):

Члан 8.
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, израчуната у складу са одредбама Закона, Правилника и одредбама ове и Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, умањиће се за додатних 20 %, уколико се изградња и легализација односи на производне објекте.

Члан 9.
Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:
а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже  - 25 %
б) за пословни објекат -30 %.
Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову намјену.

Ослобађање плаћање комуналних такси за привредна друштва у првој години од свог оснивања
Скупштина града Бања Лука је на 15. сједници, одржаној 28.11-03.12.2013. године, донијела Одлуку о измјени, допуни Одлуке о комуналним таксама (Сл. гласник Града Бања Лука, бр. 26/13) гдје су предвиђене одређене повластице код плаћања комуналних такси, у смислу да су у првој години од свог оснивања ослобођена привредна друштва из области индустрије, грађевинарства, све трговинске радње, сви угоститељски објекти (осим ноћних клубова, ноћних барова, диско барова и дискотека), као и сви остали предузетници који у својству самосталног занимања обављају остале дјелатности.

Погледајте: Одлука о измјени и допуни одлуке о комуналним таксама (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 26/13)
Инвестиционе подстицаје на нивоу Републике Српске погледајте овдје...

Ажурирано: јануар 2017. године

Градска управа града Бањa Лукa © 2008